Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao sự hài lòng trong huy động gửi tiền tiết kiệm

Quách Thị Khánh Ngọc, Nguyễn Triều Phú

Tóm tắt


Bài viết đưa ra ba nhóm giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong huy động gửi tiền tiết kiệm: tin cậy; thuận tiện; cạnh tranh về giá; hoàn thiện hình ảnh ngân hàng và  xây dựng chiến lược phát triển khách hàng bền vững.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756